اوراق سپید

هزارستان دیجیتال > اوراق سپید
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com

اسناد هزارستان دیجیتال

ما پیش از نگارش اوراق سپید تحقیق می کنیم

به عنوان بخشی از نقشه راه، ما باید تحقیقات لازم را انجام دهیم. از جمله نتایج تحقیقات ما، اسنادی مانند اوراق سپید تکنیکی خواهند بود.

برای اینکه در جریان فعالیت ها قرار گیرید، مشترک نامه خبری ما شوید.

دانش و جامعه هزاره

ما در حالی که درک عمیق از دانش مرتبط بدست می آوریم، در درون جامعه هزاره عمیق می شویم تا اسناد لازم هزارستان دیجیتال را بنویسیم

زمینه مطالعاتی

فایده ها و چالش های ساخت هویت دیجیتالی برای هزاره های هزارستان

فایده ها و چالش های ساخت هویت دیجیتالی برای هزاره های هزارستان به عنوان ملت بدون دولت، در پایان نامه کامران میرهزار، شاعر هزاره و متخصص سیستم های معلوماتی با استفاده از روش مطالعاتی کیفی و موردپژوهی (دانشگاه جنوب شرق نروژ) تحقیق شده است.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
Restly Shape
چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد