هزارستان

هزارستان دیجیتال > هزارستان

منشور هزارستان

سرزمین هزاره، هزارستان

بر اساس ماده 20 منشور هزارستان:

  1. هزارستان سرزمین دای ها است و دای ها تعیین کننده های اصلی مرزهای هزارستان می باشند.
  2. بخش یا بخش هایی از دای ها که در نتیجه جنایات سیستماتیک علیه هزاره از زمان احمد شاه ابدالی و بوِیژه در دوره عبدالرحمان بارکزایی در دهه ی آخر قرن 19 میلادی اشغال شده اند، همچنان جزو خاک ..هزارستان محسوب می شوند.
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
Restly Shape
هنری والتر بلیو (30 August 1834 – 26 July 1892)

مرزهای سرزمین هزاره، هزارستان: "از یک سوی از سرحد کابل و غزنی تا هرات و از سوی دیگر از قندهار تا بلخ"

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد