منشور اخلاقی

هزارستان دیجیتال > منشور اخلاقی

به عنوان بخشی از فرهنگ ما

منشور اخلاقی برای محیط کاری بهتر

این منشور اخلاقی، تعیین کننده جنبه اخلاقی روابط در محیط کاری دیجیتالی و غیر دیجیتالی هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی می باشد.

  • احترام
  • تخصص گرایی
  • صداقت و وفاداری
  • روحیه باز و همکاری
  • حفاظت از سلامتی، صحت و امنیت
  • بدون آزار
  • بدون تبعیض
  • پاسخ به حادثه

هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی - منشور اخلاقی نسخه 01

1

احترام

ما به یکدیگر، حریم شخصی یکدیگر و محرمانه بودن داده ها درهزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی احترام گذاشته و از آن ها محافظت می کنیم.

احترام به یکدیگر

هر کسی که در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کند باید محترم شمرده شود. هیچکس نباید مورد تحقیر و بی احترامی واقع شود. همه کسانی که در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کنند باید احساس امنیت و محترم شمرده شدن داشته باشند.

حریم شخصی

حریم شخصی محترم است و محافظت از آن در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی ضروری می باشد. هیچکس نباید معلومات شخصی و حساس افراد را با دیگران شریک بسازد. معلوماتی مانند نام، تخصص و نوع همکاری در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی نباید بدون رضایت و اجازه صاحب معلومات با دیگران شریک شود.

محرمانه بودن داده ها

بصورت پیش فرض، همه داده ها در اکوسیستم هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی محرمانه می باشند. همه افرادی که در اکوسیستم هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کنند باید به محرمانه بودن داده ها احترام بگذارند. گروهی از متخصصان، سطح محرمانه بودن داده ها، نحوه گردش و تبادل معلومات را تعیین می کند.

2

تخصص گرایی

همه افرادی که در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کنند در زمینه مورد نیاز کارشناس هستند و باید بصورت حرفه ای کار کنند. در حالی که ما در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کنیم، مهارت خود را نیز افزایش می دهیم. ما بسیاری از مسایل جدید را در محیط چند رشته ای خود می آموزیم. نتیجه کار و مشارکت ما باید بر اساس استانداردهای هر رشته و اصول تعریف شده باشند.

3

صداقت و وفاداری

صداقت و وفاداری برای رسیدن به اهداف ضروری هستند و در جریان کار در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی، همه باید صادق و وفادار باشند.

4

روحیه باز و همکاری

تمام افرادی که در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کنند باید فکر باز و روحیه همکاری داشته باشند. داشتن فکر باز و روحیه همکاری، برای ساخت هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی و رسیدن به اهداف ضروری می باشد.

5

محافظت از سلامتی، صحت و امنیت

محیط کاری هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی باید برای همه امن باشد. سلامت و امنیت افراد در درجه نخست قرار دارد که شامل سلامت و امنیت فردی و جمعی می شود. مدیریت ریسک ها به شمول ارزیابی آن ها در هنگام کار در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی ضروری هستند. همه باید با پروسه مدیریت و ارزیابی ریسک آشنا باشند. هر شخص و هر گروه کاری باید در هر گام از کار در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی اقدام به ارزیابی ریسک ها کند تا بتوان ریسک ها را مدیریت کرد.

6

بدون آزار

هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی محیط کاری عاری از آزار و زورگویی می باشد. هر نوع آزار به شمول آزار جنسی و زورگویی فیزیکی و گفتاری در محیط سایبری و غیر سایبری هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی ممنوع است.

7

بدون تبعیض

در جریان کار در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی، هیچ نوع تبعیضی نباید وجود داشته باشد. هر رفتار تبعیض آمیز به شمول تبعیض جنسیتی، به شدت ممنوع است.

8

پاسخ به حادثه

همه باید به این منشور اخلاقی احترام گذاشته و بر اساس آن رفتار کنند. همه افرادی که در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کنند باید به دقت این منشور را خوانده و با مواد آن موافق باشند. هر فردی که در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی کار می کند، در صورت مشاهده هرگونه تخطی از مواد منشور، باید تخلف را متوقف کرده و آن را به کمیته انضباطی گزارش دهد.

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد