هویت دیجیتالی

هزارستان دیجیتال > هویت دیجیتالی

هویت دیجیتالی هزاره

نسخه دیجیتالی هویت هزاره

هویت یکی از چالش برانگیزترین مسایل می باشد که با اساسات حقوق بشر ارتباط دارد. هویت دیجیتالی هزاره، نسخه دیجیتالی هویت هزاره است که این هویت دیجیتالی، هسته اصلی اکوسیستم هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی می باشد.
هویت دیجیتالی هزاره باید:

  • خودمختار باشد
  • امن باشد
  • پایدار باشد
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
دیجیتال بصورت بومی

هویت دیجیتالی خودمختار برای هزاره به عنوان یک ملت و برای هر شخص هزاره

بازسازی هویت

بازسازی هویت شخصی و هویت جمعی هزاره

هویت خودمختار

پروسه هویت دیجیتالی هزاره پروسه ای برای بازسازی و ساخت هویت یک ملت و مردمش می باشد.

ساخت هویت

ساخت هویت شخصی و هویت جمعی هزاره

ویژگی هایی برای مهندسی آینده

شماره ملی هزاره

مهندسی بر اساس اصول هویتی برای توسعه پایدار

در بخش:

  • شامل ساختن همه
  • طراحی
  • مدیریت

ثبت احوال نفوس و آمار حیاتی

ثبت احوال نفوس و آمار حیاتی هزاره

بصورت ادغام شده و در پیوند با هویت دیجیتالی هزاره و شماره ملی هزاره، ما باید در مورد ثبت احوال نفوس و آمار حیاتی هزاره نیز به عنوان لایه ی دیگری از اکوسیستم هزارستان دیجیتال، دقت لازم را مطابق با اهداف توسعه پایدار داشته باشیم.

  • تولد
  • مرگ
  • ازدواج
  • طلاق

پیش زمینه پژوهشی

فایده ها و چالش های ساخت هویت دیجیتالی برای هزاره

فایده ها و چالش های ساخت هویت دیجیتالی برای هزاره های هزارستان به عنوان ملت بدون دولت، در پایان نامه کامران میرهزار، شاعر هزاره و متخصص سیستم های معلوماتی با استفاده از روش مطالعاتی کیفی و موردپژوهی (دانشگاه جنوب شرق نروژ) تحقیق شده است.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
Restly Shape
در مسیر برپایی یک ملت دیجیتال

هویت دیجیتالی بصورت پیش فرض، یک حق بشری است

هویت دیجیتالی به عنوان هسته اصلی هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی، امکانات زیادی را برای کنترل هزاره بر معلومات و دیتای خود فراهم می کند. شماره ملی هزاره فعال کننده اصلی تعامل معنادار و کاربردی در اکوسیستم هزارستان دیجیتال می باشد.

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد