مدیریت

گام به گام

از ساختار متمرکز به غیر متمرکز

ما باید در مورد ساختار نهاد هزارستان الکترونیکی به عنوان مرجع حقوقی و نحوه مدیریت در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی و اکوسیستم آن با معیارهای مشخص، مطالعه دقیق داشته باشیم تا به بهترین نتیجه ممکن برسیم. برای همین، تحقیق و پژوهش بخشی از نقشه راه در سال 2023 می باشد.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
Restly Shape
رویکرد چند بعدی

مدیریت غیر متمرکز هزارستان دیجیتال برای اینکه هزاره بر دیتای خود کنترل داشته باشد و برای رعایت قوانین در جایی که هزاره ها زندگی می کنند

هزارستان دیجیتال به عنوان یک شخصیت حقوقی

ما داوطلبان کار در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی، به یک نهاد معیاری به عنوان شخصیت حقوقی هزارستان الکترونیکی نیاز داریم تا برای رسیدن به اهداف، با قوانین هماهنگ باشد. ما می دانیم که این نهاد باید:

  • بی طرف باشد
  • آزاد باشد
  • غیر انتفاعی باشد
  • شفاف باشد
  • نوآور باشد
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com

هزارستان دیجیتال

مدیریت در هزارستان دیجیتال

ما همچنین نیاز داریم تا در مورد ساختار مدیریتی در درون هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی، با در نظرداشت معیار هویت مختار برای هر شخص و نهاد هزاره و هویت خودمختار برای هزاره به عنوان یک ملت تصمیم بگیریم.
برای رسیدن به نتیجه، نیاز به تحقیق و پژوهش کافی وجود دارد. ما می دانیم که یکی از اصول، حقوق بشر بصورت پیشفرض است و یکی از اهداف، فراهم سازی زمینه برای شهروندان جهت تمرین دموکراسی می باشد. هیچ سازه و جزیی از پیکره های ساخت هزارستان الکترونیکی نباید با این اصول و اهداف تضاد داشته باشند.

چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد