مهندسی و برپایی

ملت دیجیتال
و هزارستان دیجیتال

چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com

ساخت هویت دیجیتالی

هویت خودمختار برای هزاره به عنوان یک ملت و هویت خودمختار برای هر شخص هزاره

در اکوسیستم هزارستان دیجیتال، با رویکردی شهروند محور، هر شهروند هزارستان، باید کنترل کامل بر هویت دیجیتالی خود داشته باشد. در کنار این، در سطح ملی نیز، هزاره به عنوان یک ملت، دیتا را در کنترل خود خواهد داشت.

  • شماره ملی هزاره برای ساخت هویت دیجیتالی
  • پیوستن به یکدیگر و ارتباط، هویت دیجیتالی همچون یک چترعمل می کند
  • آمار و سرشماری ملی
  • تواناسازی هزاره و ارتقای حقوق بشر
  • دیالوگ و گفت و گوی ملی برای خومختاری ملی و دولت خودمختار

هزارستان دیجیتال

هزارستان دیجیتال: یک اکوسیستم با تعاملات معنادار و کاربردی بین شهروندان و نهادهای هزارستان

 یک اکوسیستم با تعاملات معنادار و کاربردی بین شهروندان و نهادهای هزارستان، در جایی که هویت دیجیتالی خودمختار هسته اصلی این اکوسیستم است.

در این تعاملات سه جانب دخیل می باشند:

  • صاحب هویت دیجیتالی (شخص هزاره یا نهاد هزاره)
  • صادر کننده اعتبار هویت دیجیتالی
  • ارایه کننده خدمات (بانک، دانشگاه، نهاد انتخابات و...)
هزارستان دیجیتال
Restly Shape

پایه ها و اساسات هزارستان دیجیتال

گام به گام

هزارستان دیجیتال و جامعه دیجیتالی هزاره، نقشه راه 2023

یکجا شدن کارشناسان داوطلب از شاخه های مختلف

تحقیق و پژوهش

ایجاد چارچوب ها و نوشتن اوراق سپید

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com

جابجایی پارادایم

یک دوران جدید:
ما می خواهیم فراتر از سایبراکتیویسم گام برداریم

وب نسخه 2، جایی برای آگاهی دادن در مورد وضعیت حقوق بشری هزاره، یافتن یکدیگر، ارتباط و تعامل می باشد. اکنون در حالی که جابجایی پارادایمی شکل گرفته، ما گامی فراتر در دنیای جدید وب بر می داریم تا رویاهای خود را برای یک دوران جدید برای هزاره و هزارستان واقعی کنیم.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
هزارستان الکترونیکی

به سمت آزمایش دموکراسی

برای هزاره ها که بصورت تاریخی به حاشیه رانده شده و سرکوب شده اند، هویت در قلب عضو بودن و هستندگی آن نهاده شده است. امروز هزاره ها بیشتر از پیش پرانده اند. یک پلتفورم دیجیتال که بتواند فضای تعلق و هویت برای هزاره های دیاسپورا فراهم کند تا آن ها فراتر از کشور، مرزها و ملیت در ارتباط با هم باشند ضروری است. دوام فرهنگی هزاره ها یا هر جمعیت بیجای شده ی دیگر، به اندازه پیوستگی آنان بستگی دارد. برخی از گروه های قومی در دیاسپورا حتا حکومت در تبعید خود را تشکیل داده اند، برای نمونه حکومت تبت در تبعید، تورکستان شرقی در تبعید، کردستان غربی در تبعید.

من امیدورام یک پلتفورم دیجیتال مانند هزارستان الکترونیکی، بذرها را برای یک هویت فراملی هزاره بکارد و به هزاره ها کمک کند تا به فکر تشکیل حکومتی در تبعید باشند که دموکراسی را آزمایش کنند.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
نسیم فکرت
انسان شناس
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
هویت دیجیتالی هزاره

اهمیت هویت دیجیتالی

ایجاد هویت دیجیتالی هزاره در ابتدا نیاز به تاسیس یک سازمان مجاز و قابل اعتماد می باشد، یک نهاد ثبت همگانی. "ما به یک نهاد مجاز نیاز داریم که زمینه ثبت نفوس هزاره و ارایه شماره ملی هزاره را آماده کرده و آغاز کند. ما چنین نهادی اکنون نداریم و نهادهای دیگر نیز نگاه بی طرفی ندارند. برداشتن گام نخست سخت است. کارشناسان و فعالان ما مسئول هستند و مردم باید به آن ها اعتماد کنند.

وقتی ما دیتای خود را داشته باشیم، می توانیم بر اساس آن ها برنامه ریزی کنیم. برای نمونه اگر در بخش هایی نیاز به آموزش بیشتر داریم و در بخش های دیگر منابع انسانی با تحصیلات خوب داریم که می توانند برای رشد جامعه هزاره سازمان داده شوند. نمونه های دیگر جمع آوری دیتا در مورد سطح زندگی، مسایل مربوط به برابری جنسیتی و معلومات در مورد تجارت های در نقاط مختلف جهان است. داشتن دیتا به ما تصویری از نقاط ضعف و قوت ما بدست می دهد.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
منبع: ملت های بدون دولت و ساخت هویت دیجیتالی
پرونده هزاره های هزارستان زیر میکروسکوپ
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
هویت دیجیتالی هزاره

اهمیت هویت دیجیتالی

ما از یکدیگر جدا شده ایم، بخشی در هزارستان، بخشی در پاکستان، بخشی در ایران، بخشی در آسیای مرکزی و بسیاری در کشورهای غربی. هویت دیجیتالی و نوستالژی مشترک تاریخی ممکن ما را به یکدیگر دوباره وصل کند.

هزاره ها نیاز به یک سقف دیجیتالی دارند تا از خطر به به حاشیه رفتن و انقراض جلوگری کنند و نسل های آینده را که ممکن هویت خود را از دست دهند، نجات دهد. آن ها به چیزی نیاز دارند که وجود دیجیتالی آنان را تضمین کند.

حالا ما منشور هزارستان را داریم که منشوری به روز و مدرن می باشد. استفاده از منشور هزارستان به عنوان نقشه راه، ما می توانیم هویت دیجیتالی درست کنیم، انتخابات دیجیتالی دای پارلمان هزارستان را داشته باشیم و دای دولت هزارستان را بصورت دیجیتالی تاسیس کنیم.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
منبع: ملت های بدون دولت و ساخت هویت دیجیتالی
پرونده هزاره های هزارستان زیر میکروسکوپ
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
هویت دیجیتالی هزاره

اهمیت هویت دیجیتالی

من به عنوان یک هزاره که در شمال آمریکا زندگی می کند نمی دانم که چه تعداد هزاره اینجا هستند. در همین ایالتی که هستم تعداد هزاره ها را نمی دانم و نمی دانم آن ها چکار می کنند. من فقط تعدادی محدود را در رابطه شخصی می شناسم. تعداد زیادی از هزاره ها در استرالیا هستند. اما ما دقیق نمی دانیم چه تعدادی.

وقتی ما هویت دیجیتالی و معلومات در مورد هزاره داشته باشیم، می توانیم موارد نقض حقوق بشر علیه آن ها را تعقیب کنیم. برای نمونه در میدان، غزنی، زابل، کابل، اورزگان، تخار، بلخ، سرپل و بغلان، آن ها تعداد زیادی از هزاره ها را کشته اند. ما مردم را داریم و ما سند داریم. ما می توانیم به دادگاه بین المللی جزایی با شواهد و اسناد و قربانیان برویم.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
منبع: ملت های بدون دولت و ساخت هویت دیجیتالی
پرونده هزاره های هزارستان زیر میکروسکوپ
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
هزاره به عنوان ملتی بدون دولت

همراه شدن با پیشرفت تکنولوژيکی به سمت یک ملت مدرن هزاره

به عنوان ملتی بدون دولت و همراه با پیشرفت تکنولوژیکی، این بسیار مهم و ضروری است که اکوسیستم هزارستان الکترونیکی ایجاد شود که در آن هویت، اقتصاد، دانش، فرهنگ و حکومت تعریف و مشخص شود.

 با اینکار، مردم هزاره از وابستگی و تکه تکه شدن رها می شوند و می توانند با یکدیگر و سایر ملت های مدرن، در محیط دیجیتالی امن وصل شوند.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
امید جعفری
فعال و عضو تیم سردبیری هزاره اینترنشنال

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد