اکوسیستم

هزارستان دیجیتال > اکوسیستم

هزارستان دیجیتال

هزارستان دیجیتال، یک اکوسیستم دیجیتال-بومی، برای تعامل معنادار و کاربردی بین مالکان هویت، صادرکننده اعتبار و ارایه کنندگان خدمات

این اکوسیستم بستری برای موارد مختلف از جمله هویت دیجیتالی، ثبت نفوس، آمار، دموکراسی دیجیتالی، بانکداری دیجیتالی، آموزش دیجیتالی، اقتصاد دیجیتالی و رفاه دیجیتالی خواهد بود.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
آینده اندیشی

مهندسی و توسعه اکوسیستم هزارستان دیجیتال همسو با اهداف توسعه پایدار

سازه های هزارستان دیجیتالی

ما باید پیچیدگی ها در زمینه های مختلف را حل کرده و سازه های هزارستان دیجیتال / هزارستان الکترونیکی را کنار هم قرار دهیم

تئوری ها

مانند منشور هزارستان، حقوق بشر، تئوری هویت اجتماعی، تئوری بازی، دیجیتال-بومی، خودمختاری، شهروند-کنترل و اهداف توسعه پایدار

دامنه ها

مانند شماره ملی و کد ملی، سرشماری نفوس و آمار، بانکداری، اقتصاد و تجارت، دموکراسی و انتخابات، آموزش و رفاه همگانی

قوانین

مانند قوانین مربوط به حریم شخصی (برای نمونه جی دی پی آر)، امنیت معلومات، قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی و قوانین مبارزه با تروریزم

استانداردها

مانند استانداردهای جامعه اینترنت، کارگروه مهندسی اینترنت، اتحادیه وب جهان گستر و جامعه اروپایی برای استانداردها

تکنولوژی ها

مانند وب 3، وب معنایی، پردازش ابری، بلاکچین مقاوم برابر کوانتوم، رمزنگاری پس از کوانتوم، هوش مصنوعی و هویت مقاوم برابرهوش مصنوعی

اعتبارها

مانند اعتبارهای قابل تایید، چارچوب ها و ساختارهای اعتماد از جمله اعتماد انسانی و اعتماد رمزگزاری شده بین مالک هویت، صادرکننده اعتبار و خدمات دهندگان

چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد