هزارستان دیجیتال: ما با خوشحالی اعلام می کنیم که سایت رسمی هزارستان دیجیتال https://www.digitalhazaristan.com/ که به هزارستان الکترونیکی نیز موسوم است را راه اندازی کرده ایم. اکنون مردم می توانند به معلومات در مورد پلان بلند مدت و استراتژیک هزاره برای مهندسی و شکل دادن به ملت دیجیتال و جامعه دیجیتالی هزاره دسترسی داشته باشند.

همانگونه که در سایت آمده چشم انداز ما یک جامعه انسان محور دیجیتال و ملت مستقل دیجیتال است. ماموریت ما نیز ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان می باشد.
روی سایت رسمی ما https://www.digitalhazaristan.com/ معلومات در مورد هویت دیجیتالی هزاره به شمول شماره ملی هزاره، سرزمین هزاره که به هزارستان مشهور است و مردم و ملت هزاره موجود می باشد.
سایت رسمی هزارستان دیجیتال، صفحاتی برای اکوسیستم، مدیریت، اوراق سپید، نقشه راه، شریک ها، حمایت و منشور اخلاقی دارد.
بر اساس نقشه راه 2023، کارشناسان داوطلب از شاخه های مختلف علم، در مورد جنبه های مختلف هزارستان دیجیتال و اکوسیستم و نیازهای آن، تحقیق و پژوهش می کنند. نتیجه پژوهش ها، سند اصلی مهندسی هزارستان دیجیتال، چارچوب ها و اسناد لازم به شمول اوراق سپید تکنیکی خواهد بود.
توجه اصلی در این مرحله، سازه های اصلی هزارستان دیجیتال و حل پیچیدگی ها در مورد تئوری ها، دامنه ها، قوانین، استانداردها، تکنولوژی ها و اسناد قابل تایید به عنوان بخشی از چارچوب اعتماد می باشد، جایی که صاحب هویت، صادرکننده اعتبار و خدمات دهنده باید با هم تعامل داشته باشند.
همانگونه که در سایت آمده است، کارشناسان داوطلب از شاخه های مختلف علم، می توانند به جمع ما پیوسته و در ساخت هزارستان دیجیتال مشارکت داشته باشند.
ما همچنین به یاری نهادهایی که برای خوبی و خیر همگانی کار می کنند و به کمک نهادهای محلی و بین المللی حقوق بشری، و سازمان های تکنولوژیکی نیاز داریم تا پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال سرعت پیدا کند.